എ അയ്യപ്പന്

പ്ലാസ്റ്റിക് കരളുള്ള-
ചെകുത്താൻെറ പ്രളയകാലത്ത്
എന്‍റെ വ്യക്ഷശിഖരങ്ങളിൽ
നൃത്തം ചെയ്യും,
മയിൽ.

ഒറ്റക്കല്ലുള്ള-
തെച്ചിപ്പൂ മൂക്കുത്തിമേൽ
ഒലിച്ചിറങ്ങും
കൃഷ്ണമണീ തൻ
ദു:ഖം.

സക്തമാം നിൻ
രക്തഞരമ്പുകള്‍ ചുരത്തും
പച്ചനദി പോലൊഴുകും
കവിത.

അഞ്ചുഫണത്തിൻെറ-
ദംശനത്താൽ
അമ്പുപോലെ വിടർന്ന ചുണ്ടിൽ
വിശുദ്ധ സ്വർണ്ണജലം.*

തിക്തഗാഥയെഴുതിയ
ചുവപ്പു തല്പത്തിൽ
പുഷ്പപാദങ്ങളാൽ
നടന്നുപോയവൻ.

മജ്ജപൊട്ടിപ്പാടിയ
മേഘമൽഹാറിന്നമ്ല-
വർഷത്തിൽ കുതിർന്ന
ധവളരാത്രികള്‍.

രക്ഷസ്സിൻ
മാംസനിബദ്ധമാം പ്രണയം
അസ്ഥി യിൽ
നീലസർപ്പമായ്...

ഭിക്ഷചോദിച്ചയവസാന
ബുദ്ധൻ.

ഹൃദയത്തിൻ,
ഗർത്തത്തിലൊരു
നക്ഷത്രമുദിക്കുന്നു.


വിശുദ്ധ സ്വര്‍ണ്ണജലം:- മദ്യം

Comments

Popular posts from this blog

കവിതയുടെ പ്രതികാരം

മുത്ത്‌

ദയാവധം